Auditorë

Fakulteti i Mjekësisë ka vënë në dispozicion të studentëve tre laboratorë nga nevoja për të bërë çdo student protagonist të përgatitjes së tij. Mësimi nuk përfundon në klasë dhe në studimin në shtëpi, por ka nevojë për mbështetje mentorimi që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri teorike dhe praktike dhe ato aftësi themelore në të kuptuarit e trupit të njeriut e finalizuar me të mësuarit e subjekteve klinike dhe të praktikës mjekësore. Studimi i Shkencave morfologjike, edhe për dimensionin e saj të madh kulturor, ka nevojë për një përpjekje racionale të kujtesës që duhet të ushtrohet në vazhdimësi dhe në një sintoni me të gjithë ofertën e arsimit të Shkencave Themelore. Në veçanti, nga pikëpamja pedagogjike, të mësuarit e Anatomisë nuk mund të injorojnë angazhimin e drejtpërdrejtë dhe pjesëmarrës të studentit i cili duhet vënë në drejtim të disiplinës kritike: vëzhgimi i drejtpërdrejtë i strukturave anatomike është një pjesë thelbësore për blerjen e metodës shkencore që do të shoqërojë tërë jetën e punës së mjekut të ardhshëm. Në këtë perspektivë, Fakulteti i Mjekësisë u ka siguruar studentëve laboratorë të pajisur me instrumente moderne dhe materiale mësimore ku, nën drejtimin e tutorëve me përvojë, mund të praktikojnë dhe të përmirësojnë njohuritë e tyre të shkencave morfologjike.

Laboratori i Anatomisë Makroskopike: i pajisur me 25 (njëzet e pesë) vende për studentët dhe të pajisur me sistem audio/video-projeksion të gjeneratës së fundit, laboratori ofron çdo model anatomik për secilin student dhe segmente skeletore që kanë për qëllim aktivitetet praktike, laboratorë dhe vetë-studim; struktura mund të përdoret edhe për aktivitete të udhëzimit të kryera nga mësues të kualifikuar, në dispozicion për kohëzgjatjen e kurseve.

Laboratori i Mikroskopisë: i pajisur me 25 (njëzet e pesë) vende për studentët, secili me një mikroskop optik, dhe një vend të mësimdhënësve, të pajisur me mikroskop arsimor (të centralizuar dhe të sapo përftuar) të lidhur me projeksionin sistem audio/video të gjeneratës së fundit, laboratori mund të konsiderohet një Qendër e Avancuar për Studimin e përgatitjeve të Citologjisë dhe Histologjisë, edhe në sajë të drejtimit të mësuesve të specializuar, dhe për kryerjen e ushtrimeve dhe aktiviteteve laboratorike. 

Salla e Studimit Autonom: e pajisur me 20 (njëzet) vende që gjithashtu janë krijuar dhe vihen në dispozicion të nxënësve që kanë nevojë për një hapësirë të dedikuar për studimin e kryer në mënyrë të pavarur, të vetë-studimit ose ndoshta për rekuperimin e orëve të mësimit. Kjo hapësirë, e pajisur me një audio/video të projeksionit dhe materiale të mësimdhënies (modele anatomike, atlase, tekste të zgjedhura nga mësimdhënësit dhe filma të mësimeve të kryera më parë) është gjithmonë e hapur dhe i lejon të gjithëve materialet e kursit të nevojshme për një studim të plotë të anatomisë njerëzore.

 

Studentit i stimulohet përgjegjësia dhe nevoja e praktikës dhe ndërgjegjësimi i kufizimeve të tij, duke respektuar konfidencialitetin. Tutori klinik është një figurë lidhëse ndërmjet Universitetit dhe Kompanisë Shëndetësore.