Master i Shkencave/Master Profesional

Ekonomi dhe Menaxhim
Masteri Shkencor është një vazhdim i studimeve pas Bachelor-it; parashikon një zgjatje 2-vjeçare dhe marrjen e 120 krediteve formuese (ECTS). Qëllimi i Masterit Shkencor i nivelit të dytë është të mundësojë një specializim të njohurive dhe aftësive të fituara në Bachelor për formimin e menaxherëve dhe drejtuesve. I diplomuari në master, mund të futet në tregun e punës me një formim i një niveli të lartë. Master i nivelit të dytë, program perfeksionimi, program specializimi ose Doktoratë, janë programe formimi pas diplomimit, të hapura në UKZKM.
Objektivat formues
Masteri në Ekonomi dhe Menaxhim është menduar për të ofruar një kurs studimesh të specializuara të orientuara për formimin e subjekteve të aftë për të hyjnë në tregun e punës me funksione menaxheriale. Procesi formues synon përvetësimin e njohurive të forta për të përmbushur rolet dhe funksionet strategjike ose përgjegjësitë drejtuese dhe organizuese në sektorin publik dhe/ose privat si dhe kompetenca specifike që lejojnë zhvillimin e një vizioni sistematik dhe të integruar e problemeve menaxhuese të organizimit ekonomik.
Mundësi Punësimi
Programi i studimit synon, nëpërmjet një qasjeje ndërdisiplinore, të formojë figura profesionale me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të marrë vendime në kontekste pasigurie, duke marrë parasysh logjikën ekonomike dhe strategjike.
Të diplomuarit në Ekonomi dhe Menaxhim mund të punësohen në kompanitë që veprojnë në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve, në supermarkete dhe tregun me pakicë, në sektorin e bankave dhe sigurimeve, në kompanitë që ofrojnë shërbime publike (drita, ujë, gaz, transport etj.), dhe në përgjithësi në ato të shërbimeve. Veçanërisht, në sektorin publik, mundësitë profesionale lidhen me të gjitha strukturat qëndrore dhe periferike të administratave publike.

PLANI STUDIMIT