Organigrama

Organigrama

Rektori

Curriculum Vitae Prof. Bruno Giardina

Vendlindja Palermo, më 17 qershor 1945.

Diplomohet në Kimi (dega: Kimi-Fizikë) në vitin 1969 pranë Universitetit të Romës "La Sapienza" dhe ndërmerr karrierën akademike si asistent profesor i lëndës Biologji Molekulare në Fakultetin e Shkencave të Matematikës, Fizikës dhe Natyrore të Universitetit të Camerino-s.

Në vitin 1971 merr detyrën e titullarit të mësimdhënies së Biologjisë Molekulare në Fakultetin e Farmacisë në të njëjtin Universitet. Në vitin 1974 ushtron detyrën e Profesorit të Kimisë në Fakultetin e Mjekësisë dhe Kirurgjisë pranë Universitetit të Romës "La Sapienza" dhe të Profesorit të Biokimisë së Përgjithshme dhe të Aplikuar në Shkollën e Specializimit të Mjekësisë Sportive "La Sapienza".

Lexo më shumë

Këshilli i Administrimit

Këshilli i Administrimit i Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë, është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” lidhur me menaxhimin administrativ, financiar dhe të pronave të tij. Si struktura më e lartë drejtuese, Këshilli i Administrimit siguron edhe mbarëvajtjen e aktiviteteve didaktike.

Lexo më shumë

Senati Akademik

Senati Akademik i Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" është organ kolegjial i përbërë nga Rektori, Zëvendës Rektorët, Drejtori i Përgjithshëm, Drejtor i Aktiviteteve Mësimore, Dekanët, një përfaqësues i personelit akademik dhe hulumtues, i deleguar nga Rektori, një përfaqësues i studentëve si dhe pesë anëtarë të emëruar nga Këshilli Administrues. Senati Akademik promovon bashkëpunimin me universitete të tjera, me qendra kulturore, kërkimore dhe siguron ndërlidhjen e vazhdueshme me institucione të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare.

Zyra e Informimit Evropian

Është krijuar që me themelimin e Universitetit duke patur si objektiv kryesor atë të vënies në dispozicion për studentët, pedagogët dhe publikun e interesuar, të informacioneve të ndryshme në lidhje me Bashkimin Evropian dhe proçeset integruese.

Lexo më shumë

Qendra për Formimin e Deputetëve të Evropës Juglindore

Është një inciativë tripalëshe e Dhomës së Deputetëve të Parlamentit italian, Kuvendit të Shqipërise dhe Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, themeluar në Nëntor 2005, që ka si objektiva kryesore: forcimin e kompetencave politiko-institucionale dhe tekniko-legjislative të deputetëve të rajonit; zhvillimin, në përfaqësitë parlamentare të Evropës Juglindore,

Lexo më shumë

Observatorit i Sistemeve Shëndetësore të Ballkanit

Pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" është ngritur Observatori i Sistemeve Shëndetësore të Ballkanit (OSSHB), si seksion i Qendres Ndërkombëtare të Kërkimeve dhe Studimeve (QNKS). Observatori ka për objekt të punës së tij analizën, studimin, kërkimin dhe formimin në fushën e menaxhimit dhe të organizimit te shërbimeve shëndetësore,

Lexo më shumë

Sottocategorie