Auditorë

Auditorë (laboratori, informatica, ecc)

Laborator i Mjekësisë

Fakulteti i Mjekësisë ka vënë në dispozicion të studentëve tre laboratorë nga nevoja për të bërë çdo student protagonist të përgatitjes së tij. Mësimi nuk përfundon në klasë dhe në studimin në shtëpi, por ka nevojë për mbështetje mentorimi që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri teorike dhe praktike dhe ato aftësi themelore në të kuptuarit e trupit të njeriut e finalizuar me të mësuarit e subjekteve klinike dhe të praktikës mjekësore. Studimi i Shkencave morfologjike, edhe për dimensionin e saj të madh kulturor, ka nevojë për një përpjekje racionale të kujtesës që duhet të ushtrohet në vazhdimësi dhe në një sintoni me të gjithë ofertën e arsimit të Shkencave Themelore. 

Lexo më shumë

Klasat

Klasat e Universitetit janë të vendosura në ndërtesa të ndryshme brenda Kampusit Universitar në rrugën “Dritan Hoxha”, Tiranë. Studentët e Programeve të Studimit të Stomatologjisë dhe Mjekësisë i zhvillojnë leksionet e tyre në pjesën qëndrore të Universitetit Godina e Kuqe. Studentët e Programeve të Studimit në Farmaci dhe Ekonomi Ndërmarrjeje i zhvillojnë leksionet e tyre në pjesën qëndrore të Fondacionit “Zoja e Këshillit të Mirë”. Studentët e Programeve të Studimit në Fizioterapi dhe Infermieristikë i zhvillojnë leksionet në pjesën qëndrore të Fondacionit “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe në Godinën e Gjelbër. Studentët e regjistruar në Programin e Studimit Infermieristikë me Seli në Elbasan, i zhvillojnë veprimtaritë e tyre mësimore në godinën qëndrore në Elbasan, rruga “11 Nëntori”.