Publikime

Dokumenti i punës Cespic 2018/01

Raul Caruso, Antonella Biscione

Duke përdorur një panel të ekonomive në tranzicion, që mbulon periudhën 1990-2015, kjo punë kontribuon në literaturën mbi shpenzimet ushtarake duke analizuar marrëdhëniet e saj me pabarazinë e të ardhurave. Ekziston një argument i fortë teorik që shpjegon mënyrën se si rritja e shpenzimeve ushtarake ndikon në pabarazinë e të ardhurave; shpenzimet ushtarake largojnë burimet publike nga ndërhyrjet e tjera publike që mund të reduktojnë pabarazinë. Rezultatet tona konfirmojnë këtë argument, pasi kemi gjetur një marrëdhënie pozitive mes shpenzimeve ushtarake dhe pabarazisë në të ardhura.

[DOWNLOAD PDF]