Publikime

Dokumenti i punës Cespic 2018/02

Tobias Böhmelt, Vincenzo Bove

Ekziston një debat i vazhdueshëm midis praktikuesve dhe studiuesve lidhur me pasojat e sigurisë së migrimit transnacional. Vendet e masave mund të zbatojnë për të zbutur këto efekte nuk janë marrë plotësisht parasysh nga literatura ekzistuese, prandaj ne nuk kemi prova të besueshme për efektivitetin e këtyre instrumenteve. Ky hulumtim adreson të dy mangësi: ofron njohuri të reja mbi implikimin e lëvizjes së popullsisë në sigurinë e shtetit; dhe rrit njohuritë mbi efektivitetin e politikave të shteteve që adresojnë sfidat e migrimit.

[DOWNLOAD PDF]