News

Analiza statike dhe dinamike e varfërisë në Shqipëri

13 mars 2018

Salla  B107 - 14.00-16.00

Drejtues

Raul Caruso

Drejtori i CESPIC

 

Folësit

 

Ledia Thomo

Drejtor për Statistikat Sociale

Instituti i Statistikave - INSTAT

Antonella Biscione

Drejtor i Departamentit të Strategjive Bioekonomike në Bashkimin Evropian dhe në Ballkan

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

Anisa Ruseti

Drejtor për Mbrojtjen dhe Përfshirjen Sociale

Bashkia e Tiranës

Koncepti

Në vitet e fundit Shqipëria ka pasur një zgjerim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm ekonomik, të karakterizuar nga ritme të larta rritjeje, me të cilat shumica e vendeve të tjera perëndimore nuk janë përshtatur ende. Përkundër këtyre performancave të suksesshme ekonomike, Shqipëria ende dallon veten për një GDP më të ulët për kokë banori të Evropës dhe Ballkanit, tendenca të forta emigrimi, shkallë të lartë të papunësisë dhe një forcë punëtore tepër të përqendruar në sektorin primar. Këto fakte në përgjithësi përshkruajnë praninë e vazhdueshme të margjinalizimit dhe xhepat e privimit. Varfëria është një element i lehtë për t'u zbuluar dhe dëshmia e saj qëndron në mospërputhjen e pasurisë së një personi / familje me standardin minimal të vendosur në një kontekst të përcaktuar shoqëror. Megjithatë, megjithëse mund të duket e lehtë për të zbuluar varfërinë dhe për të vlerësuar pasurinë e familjeve, për të përcaktuar pragun e varfërisë, përhapjen e intensitetit të deprivimit dhe përhapjen e varfërisë - siç janë sugjeruar termat dhe shprehjet e shprehura nga sociologët, ekonomistët dhe shkencëtarët politikë.

Nëse është e vërtetë që kemi përkufizime dhe konceptualizime të ndryshme të varfërisë, shpeshtesia e matjes së modeleve dhe teknikave është konfirmimi i fragmentimit të koncepteve të varfërisë dhe pasurisë.

Ky seminar i adreson këto argumente dhe qëllimi i tij është të kuptojë dhe të hetojë pjesën e luajtur nga rritja ekonomike dhe pabarazia e të ardhurave në evolucionin e nivelit të varfërisë në kohë dhe hapësirë.

Gjatë seminarit, i cili do të mbahet në italisht, do të ketë rezultate të lidhura me dy analiza specifike, - e para, ex-ante, bazohet në dekompozimin statik të Kakawni; i dyti, ex-post, bazohet në dekompozimin dinamik të Datt & Ravallion (1992) dhe Shorrocks (1999), të cilat na lejojnë të vëzhgojmë lidhjet ndërmjet varfërisë, pabarazisë dhe rritjes ekonomike.

Studentët e Fakultetit të Ekonomisë, Politikës dhe Shkencave Sociale do të kenë ½ kredit nga pjesëmarrja në seminar.

 Download