Qendra Evropiane e Shkencës për Paqe, Integrim dhe Bashkëpunim

Qendra Europiane e Shkencës për Paqe, Integrim dhe Bashkëpunim (CESPIC) synon të zhvillojë dhe mbështesë Shkencën e Paqes. Shkenca e Paqes tani po zhvillohet si shkencë shoqërore ndërdisiplinore në universitete ekselente, qendra të ndryshme të Ekselencës, duke u fokusuar kryesisht në disiplina të ndryshme si: ekonomi, marrëdhëniet ndërkombëtare, shkenca politike, por edhe sociologji, antropologji, antropologji fetare dhe psikologji. Shkenca e paqes është një shkencë pozitive dhe normative. CESPIC fokusohet së pari në rrënjët dhe shkaqet e konflikteve dhe në hartimin e politikave për të krijuar një paqe të qëndrueshme.

Qasja CESPIC për Paqen bazohet në tre shtyllat konceptuale: (i) Paqja ' e brendshme'; (ii) Paqja midis shteteve, politikave dhe komuniteteve; (iii) Paqja si e mirë publike globale.

(i) Së pari, CESPIC favorizon aktivitetet e përqendruara në mikro-themelet e Paqes brenda shoqërive. Shqyrton ndër të tjera: zhvillimin lokal, luftën kundër varfërisë, pabarazinë, konfliktin dhe zgjidhjen e konflikteve mes pakicave etnike dhe fetare, drejtësinë sociale, fuqizimin e shoqërisë civile dhe politikat ekonomike për ndërtimin e paqes.

(ii) Shtylla e dytë përqendrohet në çështjet dhe dinamikën që nënkupton arritjen e një paqeje të qëndrueshme ndërmjet shteteve dhe politikave brenda sistemit global. Në veçanti, CESPIC fokusohet në modelet e ndërveprimit midis shteteve që shkojnë përtej tmerrit dhe armëve, por thekson bashkëpunimin dhe integrimin midis shteteve.

(iii) Shtylla e tretë e konsideron Paqen si një të mirë publike globale dhe për këtë arsye thekson rolin dhe qëndrimin e institucioneve globale të aftë për (a) ruajtjen e paqes në skenat pas konfliktit; (b) zhvillimin e politikave ekonomike globale; (c) trajtimin e çështjeve globale si ndryshimet klimatike, terrorizmi, migrimet e detyruara dhe krimi transnacional.