Pranimet ne Universitet

Program i dytë studimi

PROGRAM I DYTË STUDIMI

I. Informacion i përgjithshëm

Për të aplikuar për program të dytë studimi pranë UKZKM duhet të jeni i pajisur me një Diplomë universitare të vlefshme dhe të akredituar në momentin e lëshimit.

Proçedurat dhe afatet për të aplikuar për program të II-të studimi pranë UKZKM për vitin akademik 2019-2020 përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR). 

II. Si të aplikoni?

Aplikimi kryhet on-line në Portalin e Universitetit: http://admissions.unizkm.al/#/ duke ngarkuar në mënyre elektronike (të skanuara në format pdf/A) dokumentet e mëposhtme (të përkthyera në gjuhën italiane nga një përkthyes zyrtar):

  • Formulari i aplikimit (do të përditësohet së shpejti)
  • Kopje e noterizuar e Diplomës së studimeve universitare të kryera më parë, të shoqëruar me suplementin e Diplomës;
  • Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do të shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur (nëse kërkohet njohja e provimeve të shlyera dhe/ose e krediteve përkatëse);
  • Diploma e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave;
  • Kartë identiteti ose pasaportë;
  • 2 fotografi personale.

Kandidatët që aplikojnë për Program të II-të studimi do të kryejnë testimin e pranimit pranë Universitetit Katolik ‘‘Zoja e Këshillit të Mirë’’.

Një Komision Didaktik i posaçëm do të shqyrtojë dokumentacionin e kandidatëve që shpallen fitues të testimit të pranimit. Komisioni Didaktik bën njohjen/njehsimin e plotë apo të pjesshëm të krediteve (CFU)  dhe përcakton vitin specifik të ndërmjetëm ku do të regjistrohet kandidati, në qoftë se programi i studimit që ka përfunduar është i të njëjtës fushë ose të një fushe të përafërt me programin e studimit ku ai aplikon. Në rast të kundërt ai regjistrohet në vit të parë.

Përpara regjistrimit, Universiteti Katolik ‘‘Zoja e Këshillit të Mirë’’ ka të drejtën të verifikojë me Institutin e Arsimit te Larte te origjinës (ku janë kryer studimet universitare të mëparshme) vërtetësinë e të gjithë dokumentacionit të paraqitur nga kandidati. 

Informacionet e mësipërme do të përditësohen pas publikimit të Udhëzimit të posaçëm të MASR për vitin akademik 2019-2020.