Pranimet ne Universitet

 I. Formulari Shprehje Interesi

Për t'u njoftuar me e-mail mbi të rejat rreth procedurave të pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" mund të shprehni interesin tuaj duke plotësuar formularin që gjeni në linkun e mëposhtëm : Shprehje interesi

Ose mund të konsultoni Forumin Pyetje të Shpeshta -FAQ (Frequently Asked Questions):

FAQ: Pyetjet më të shpeshta (Frequently Asked Questions)

II. Kriteret e pranimit në programet e Ciklit të I dhe në ato të integruara të Ciklit të II për vitin akademik 2019-2020:

 

III. Informacion i përgjithshëm

Për t’u pranuar në programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" për vitin akademik 2019-2020, kandidatët duhet të:

 • Kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të jenë të pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të këtij niveli arsimor, Diplomën e Maturës Shtetërore, të lëshuar jashtë vendit në përfundim të arsimit të mesëm, të njohur nga qeveria shqiptare si dhe nga universitetet partnere.
 • Plotësojnë kriterin e notës mesatare të shkollës së mesme që përcaktohet çdo vit me Vendim të Këshillit të Ministrave. 

  Sipas V.K.M. nr. 295, dt. 10.05.2019 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për vitin akademik 2019-2020, nota mesatare minimale për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë).

  Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

  1. Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm;
  2. Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.

  Për më shumë informacion ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

  VKM-295-date-10.05.2019 pdf

 • Nuk duhet të rezultojnë të regjistruar në universitete të ndryshme ose në programe të ndryshme studimi në të njëjtin Universitet, shqiptar apo të huaj, publik dhe/ose jopublik.
 • Kryejnë testimin e pranimit në gjuhën italiane pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë". Për kandidatët e huaj jo-BE testimi i pranimit konsiston në:
  1. Përllogaritja e Mesatares së përgjithshme të shkollës së mesme - (30 pikë)
  2. Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat natyrore - (30 pikë) për programet e studimit në Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Infermieristikë, Fizioterapi, Farmaci.
  3. Test mbi njohjen e gjuhës italiane - (20 pikë).

Për programin e studimit ne Arkitekturë testimi me shkrim në gjuhën italiane i referohet njohurive të përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Histori, Përfytyrim Grafik, Matematikë, Fizikë.

Në bazë të pikëve të grumbulluara bëhet edhe renditja e kandidatëve në listën e meritës. Renditja fillon me kandidatin me më shumë pikë dhe vijon në rendin zbritës.

Procedurat e pranimit në programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" përcaktohen me Udhëzime të posaçme të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR).


Pas udhëzimeve të MASR për vitin akademik 2019-2020, UNIZKM do të publikojë njoftimet e pranimit ku përfshihen informacione të detajuara mbi kuotat në dispozicion, kriteret e pranimit, procedurat dhe afatet për t’u regjistruar në testimet e pranimit, datat e testimeve, procedurat për regjistrimin e kandidatëve fitues.

Procedurat e pranimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, viti akademik 2019-2020

Kandidatët nga Republika e Kosovës dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci aplikojnë pranë Universitetit Katolik ‘’Zoja e Këshillit të Mirë’’ në datat e përcaktuara në Udhëzimin përkatës të Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë (në vijim MASR).

Aktualisht pritet ende të dalë udhëzimi i MASR për vitin akademik 2019-2020.

Për të aplikuar, kandidatët duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • të jenë pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të arsimit të mesëm;
 • të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave (VKM) nr. 295, datë 10.05.2019 të Republikës së Shqipërisë për vitin akademik 2019-2020, sipas të cilit nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, të jetë nota 6.5 (referuar sistemit arsimor shqiptar);
 • duhet të kryejnë procedurën e njëvlershmërisë së diplomës së shkollës së mesme pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore të Republikës së Shqipërisë.

 

 • Kandidatët nuk mund të regjistrohen për të ndjekur njëkohësisht më shumë se një program studimi në të njëjtin vit akademik, në universite publike dhe/ose jopublike, shqiptare dhe/ose të huaja.

Kandidatët e kësaj kategorie mund të aplikojnë pranë Universitetit Katolik ‘’Zoja e Këshillit të Mirë’’ duke dorëzuar dokumentacionin e mëposhtëm:

 1. Kopje të dokumentit të njëvlefshmërisë të diplomës së shkollës së mesme të lëshuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore që vërteton se diploma e arsimit të mesëm është njohur;
 2. Kopje të noterizuar në Republikën e Shqipërisë (dhe e përkthyer në gjuhën shqipe nëse është lëshuar në gjuhë të huaj), të diplomës së Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave
 3. Kopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti/pasaportë);
 4. Dy fotografi;
 5. Shtojcat që shoqërojnë Udhëzimin përkatës.

Informacionet e mësipërme do të përditësohen pas publikimit të Udhëzimit të posaçëm të MASR për vitin akademik 2019-2020.