Pranimet ne Universitet

 I. Formulari Shprehje Interesi

Për t'u njoftuar me e-mail mbi të rejat rreth procedurave të pranimit në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" mund të shprehni interesin tuaj duke plotësuar formularin që gjeni në linkun e mëposhtëm : Shprehje interesi

Ose mund të konsultoni Forumin Pyetje të Shpeshta -FAQ (Frequently Asked Questions):

FAQ: Pyetjet më të shpeshta (Frequently Asked Questions)

II. Kriteret e pranimit në programet e Ciklit të I dhe në ato të integruara të Ciklit të II për vitin akademik 2019-2020:

 

III. Informacion i përgjithshëm

Për t’u pranuar në programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" për vitin akademik 2019-2020, kandidatët duhet të:

  • Kenë përfunduar arsimin e mesëm dhe të jenë të pajisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të këtij niveli arsimor, Diplomën e Maturës Shtetërore, të lëshuar jashtë vendit në përfundim të arsimit të mesëm, të njohur nga qeveria shqiptare si dhe nga universitetet partnere.
  • Plotësojnë kriterin e notës mesatare të shkollës së mesme që përcaktohet çdo vit me Vendim të Këshillit të Ministrave. Nota mesatare për pranimin e kandidatëve, për vitin akademik 2019-2020 nuk është përcaktuar ende.
  • Nuk duhet të rezultojnë të regjistruar në universitete të ndryshme ose në programe të ndryshme studimi në të njëjtin Universitet, shqiptar apo të huaj, publik dhe/ose jopublik.
  • Kryejnë testimin e pranimit në gjuhën italiane pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë". Për kandidatët e huaj jo-BE testimi i pranimit konsiston në:
  1. Përllogaritja e Mesatares së përgjithshme të shkollës së mesme - (30 pikë)
  2. Testim me shkrim në italisht, mbi njohuritë në Shkencat natyrore - (30 pikë) për programet e studimit në Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Infermieristikë, Fizioterapi, Farmaci.
  3. Test mbi njohjen e gjuhës italiane - (20 pikë).

Për programin e studimit ne Arkitekturë testimi me shkrim në gjuhën italiane i referohet njohurive të përgjithshme të fituara gjatë shkollës së mesme në lëndët si Histori, Përfytyrim Grafik, Matematikë, Fizikë.


Në bazë të pikëve të grumbulluara bëhet edhe renditja e kandidatëve në listën e meritës. Renditja fillon me kandidatin me më shumë pikë dhe vijon në rendin zbritës.

Procedurat e pranimit në programet e studimit të Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" përcaktohen me Udhëzime të posaçme të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR).


Pas udhëzimeve të MASR për vitin akademik 2019-2020, UNIZKM do të publikojë njoftimet e pranimit ku përfshihen informacione të detajuara mbi kuotat në dispozicion, kriteret e pranimit, procedurat dhe afatet për t’u regjistruar në testimet e pranimit, datat e testimeve, procedurat për regjistrimin e kandidatëve fitues.