Pranimet ne Universitet

 I. Informacion i përgjithshëm

1. Aplikimi për transferim studimesh, mund të bëhet midis programeve të studimit të njëjta ose të ngjashme, të të njëjtit cikël edhe lloj, nga Institucionet e Arsimit të Lartë publike ose private, vendase apo të huaja, të liçensuara dhe të akredituara për programin përkatës të studimit në momentin e kërkesës së transferimit, sipas marrëveshjeve me Universitetet partnere italiane. 

Program studimi Bachelor i Universitetit të origjinës -> Program studimi Bachelor i Universitetit Katolik ZKM

Program i integruar studimi i Universitetit të origjinës-> Program i integruar studimi i Universitetit Katolik ZKM

Proçedurat dhe afatet për të aplikuar për transferim studimesh, për vitin akademik 2019-2020, përcaktohen me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit (MASR).

Ju lutemi të kontrolloni kriteret dhe afatet e aplikimit që do të përditësohen pas publikimit të këtij Udhëzimi.

2. Sipas V.K.M. nr. 295, dt. 10.05.2019 për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për vitin akademik 2019-2020, në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim.

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

VKM-295-date-10.05.2019.pdf

II. Si të aplikoni?

Aplikimi kryhet on-line në Portalin e Universitetit: http://admissions.unizkm.al/#/ duke ngarkuar në mënyre elektronike (të skanuara në format pdf) dokumentet e mëposhtme (të përkthyera në gjuhën italiane nga një përkthyes zyrtar):

 • Formulari i aplikimit (do të përditësohet së shpejti)
 • Plani i plotë i programit të studimit i lëshuar nga Institucioni i Arsimit të lartë (IAL-ja) përcjellës/nga i cili transferohet, përfshirë dhe syllabuset përkatëse,
 • Vërtetim të listës së notave dhe krediteve të fituara për çdo lëndë dhe detyrim të shlyer, i cili do të shërbejë për ekuivalentimin e notave të lëndëve të programit të studimit të ndjekur,
 • Diplomën e Maturës Shtetërore së bashku me çertifikatën e notave (Diploma e huaj e njehsuar nga Qendra e Shërbimeve Arsimore))
 • Kartë identiteti ose pasaportë;
 • 2 fotografi personale.  

III. Proçedurat e pranimit

Proçesi i vlerësimit të dokumentacionit dhe njohjes së lëndëve/krediteve bëhet nga një komision didaktik i posaçëm.

Proçedurat e pranimit për programet e studimit në:

 • Mjekësi, Odontoiatri dhe Proteza Dentare, Fizioterapi dhe Infermieristikë

Kandidatët që plotësojnë kriterin e numrit të krediteve të njohura për transferim të studimeve ne këto programe studimi duhet të kryejnë testimin e pranimit pranë UKZKM.
Pranohen pa kryer testimin e pranimit dhe kanë përparësi në listën e renditjes së aplikantëve (duke u renditur sipas kriterit të mesatares së ponderuar të provimeve të dhëna në Universitetin e origjinës), kandidatët që vijnë nga programe të njejta studimi të Universiteteve të Bashkimit Evropian, të njohura nga Universiteti ynë në përputhje me marrëveshjet me Universitetin partner italian për transferim direkt të studimeve.
Komisioni didaktik vendos në përputhje me rregulloret mësimore të secilit program studimi, njohjen e plotë apo të pjesshme të krediteve/ provimeve dhe përcakton vitin specifik/ të ndërmjetëm ku dhe do regjistrohet kandidati, duke konsideruar edhe kapacitetet e strukturës universitare.

Kandidatët që nuk plotësojnë kriterin e krediteve për transferim nuk mund të kryejnë testimin e pranimit, e për rrjedhojë nuk mund të vazhdojnë me regjistrimin pranë Universitetit tonë.

 • Arkitekturë, Ekonomi Ndërmarrjeje,

Dokumentacioni i kandidatëve që aplikojnë për transferim studimesh ne programet e studimit në Arkitekturë dhe Ekonomi Ndërmarrjeje vlerësohet nga një Komision Didaktik i cili bën njohjen/konvalidimin e plotë apo të pjesshëm të krediteve/ provimeve dhe përcakton vitin specifik/ të ndërmjetëm ku do regjistrohet kandidati.

 • Farmaci:
 1. Mund të aplikojnë për transferim studimesh, vetëm kandidatët që vijnë nga Universitete shtetërore të Bashkimit Europian, të akredituara si dhe të njohura nga MASR dhe Universiteti partner.
  2. Dokumentacioni i kandidatëve vlerësohet nga një Komision Didaktik i posaçëm i përbërë nga staf akademik i përbashket i dy universiteteve.
  3. Kandidatët që do të pranohen për transferimin e studimeve në fakultetin e Farmacisë duhet të ndjekin të paktën vitin e 3°(tretë), 4°(katërt) dhe të 5° (pestë) si studentë të rregullt pranë këtij fakulteti.

Përpara regjistrimit, Universiteti Katolik ‘‘Zoja e Këshillit të Mirë’’ ka të drejtën të verifikojë me Institutin e Arsimit te Larte te origjinës (ku janë kryer studimet universitare të mëparshme) vërtetësinë e të gjithë dokumentacionit të paraqitur nga kandidati. 

Informacionet e mësipërme do të përditësohen pas publikimit të Udhëzimit të posaçëm të MASR për vitin akademik 2019-2020.