Oferta pune

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” kërkon të punësojë një shofer për selinë e Elbasanit. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, me kalimin e një periudhe prove prej tre muajsh. Angazhimi i punës është 30 orë nëjavë, duke filluar brenda muajit dhjetor  2018.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në zarf të mbyllur pranë sekretarisë didaktike të selisë së Elbasanit, brenda datës 10 dhjetor 2018, ora 17.00 dokumentacionin e poshtëshënuar:

Njoftim Prot. nr. 135 - date 26.11.2018.pdf