News/evente

Në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” po zhvillohet Sondazhi Kombëtar i Studentëve (SKS). Ky sondazh organizohet dhe monitorohet nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë (ASCAL).

SKS ka në fokus studentin dhe ka qëllim kryesor sigurimin dhe rritjen e cilësisë në arsimin e lartë duke vlerësuar performancën e institucioneve të arsimit të lartë (IAL) në kuadër të mësimdhënies, mësimnxënies dhe kompetencave, nëpërmjet pyetësorit kombëtar të studentëve.

Studentët janë të ftuar të plotësojnë pyetësorin që i është dërguar përmes email-it, deri në datë 5 Maj 2019.