News/evente

Aplikimi në konkursin e pranimit duhet të dorëzohet në Sekretarinë Mësimore të Programit të Studimit në Mjekësi dhe Kirurgji të Fakultetit të Mjekësisë pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë", në rrugën Dritan Hoxha (Tiranë), brenda 30 ditësh nga data e publikimit të këtij njoftimi. Aplikimet e depozituara pas këtij afati nuk do të pranohen.

Për më shumë informacion klikoni më poshtë: