News Ekonomia

Ekonomia është shtylla kryesore e shoqërisë ku bëjmë pjesë. Çdo ditë dëgjoj diskutime mbi pagat, çmimet, taksat etj. Për t’i kuptuar më mirë këto tema kërkohen njohuri ekonomike multidisiplinore, të cilat t’i jep Fakulteti i Ekonomisë, UKZKM. Formimi i studentëve është multidimensional, pra një formim i plotë, si për ata që pëlqejnë disiplinat matematiko-kuantitative, ashtu edhe për të tjerët që preferojnë shkencat shoqërore.

Një nga etërit e ekonomisë, Adam Smith, foli për "filozofët", ndërsa,  J.M. Keynes thoshte se ekonomia është ... një aparat i mendjes, teknika e të menduarit ... ata që e zotërojnë arrijnë në përfundime të sakta. Diploma në Ekonomi Ndërmarrjeje të garanton punësim të menjëhershëm, sikurse të përgatit 360°. Fakulteti ynë i Ekonomisë, falë bashkëpunimit me Universitetin e Studimeve të Barit, Aldo Moro, lëshon një diplomë të përbashkët që njihet në vendet e BE-së dhe që të hap dyert përtej kujfive kombëtarë.

 

Prof. Giovanni Lagioia, Dekan

Revista “Pontes”, Korrik 2018