Organigrama

Është një inciativë tripalëshe e Dhomës së Deputetëve të Parlamentit italian, Kuvendit të Shqipërise dhe Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, themeluar në Nëntor 2005, që ka si objektiva kryesore: forcimin e kompetencave politiko-institucionale dhe tekniko-legjislative të deputetëve të rajonit; zhvillimin, në përfaqësitë parlamentare të Evropës Juglindore, të njohjes të së drejtës dhe të politikave të integrimit Evropian si dhe të legjislacionit ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të njeriut; të përhapë në shoqërinë civile kulturën e institucioneve parlamentare për maturimin e një ndërgjegjeje demokratike të vërtetë; të lehtësojë shkëmbimin e përvojës dhe informacionit mes deputetëve të Evropës Juglindore.