Master i Shkencave/Master Profesional

Tregues të përgjithshëm

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" dhe Universiteti i Romës "Tor Vergata", në përputhje me legjislacionin universitar në  fuqi shqiptar dhe italian dhe në  fuqi të vendeve përkatëse, aktivizon  Masterin e Shkencave "Shkencat e Rehabilitimit Profesioneve Shëndetësore" (për ligjin shqiptar "Master i Shkencave" në "Shkencat Rehabilituese te Profesioneve Shendetesore").

Objektivat formues

Të diplomuarit në fund të programmi të Master-it, ja do të jenë të aftë që : të aplikojnë  njohuritë themelore shkencore respektive më  figurën profesionale specifike të nevojshme për të marrë vendime lidhur me organizimin dhe menaxhimin e shërbimeve shëndetësore të ofruara nga stafi me funksione rehabilituese në fushën e mjekësisë, të gjitha strukturat shëndetësore me kompleksitet të ulët, të mesëm ose të lartë;  të zotërojnë e të përdorin kompetencat e ekonomisë shëndetësore dhe të organizimit menaxherial  të nevojshëm për organizimin e shërbimeve shëndetësore, për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe teknologjike  në dispozicion, duke vlerësuar raportin kosto / përfitim.

Kriteret për të hyrë në Master

Për t'u pranuar në programin Master i Shkencave  : "Shkencat Rehabilituese te Profesioneve Shendetesore", kandidatët duhet të plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme:

Diplomë në Fizioterapi të lëshuar nga Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë";

Diplomë në Fizioterapi ose Logopedi të lëshuar nga universitetet publike shqiptare;

Diplomë Bachelor për ushtrimin e profesioneve shëndetësore , ne nje nga deget  e  përfshira në programin e Master-it,  (Edukator  Profesional, Fizioterapi, Logopedi,  Ortoptisti - Asistent në Olfalmatologji,  Podologji,  Teknik në Rehabilitimi Psikiatrik, Terapist në Neurologji  dhe shkencat psikomotore të moshës  së evolucionit, Terapist për Tunësim ) të lëshuar në Itali;

Diploma Universitare për ushtrimin e profesioneve shëndetësore  në një nga degët nga profesionet e përfshira në programin e Master-it,  të lëshuar në Itali;

Kualifikimet për ushtrimin e njërit prej profesioneve shëndetësore të lëshuara në Itali, të përfshira në Masterin e ciklit të dytë, sipas Ligjit nr. 42/1999.

Diplome në Fizioterapi ose Logopedi  të leshuar në  një nga universitetet e vendeve të Bashkimit Europian dhe të njohura nga qeveritë e tyre përkatëse;

Diplomë në Fizioterapi ose Logopedi të lëshuar nga një vend jashtë Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dhe të njohur nga qeveritë e tyre përkatëse, nëpërmjet verifikimit të përputhshmërisë së programit mësimor.

Mundësi punësimi

Të  diplomuarit në  Master-in  e Shkencave:  "Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore" do të kenë mundësinë të punojnë si përgjegjës në proceset asistenciale, organizative, menaxheriale, formuese dhe humultuese në një prej fushave  që lidhen me profesionet shëndetësore të këtij lloji, në strukturat shëndetësore dhe spitalore, në strukturat publike dhe private ose si profesionistë të lirë.  

Mësimdhënia

Mësimdhënia  do të zhvillohet në Universitetin Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë", në Tiranë, me pjesëmarrjen e profesorëve  italiane dhe shqiptare me përvojë të konsoluduar  në Universitetin e Romës "Tor Vergata".

Programi i studimit ka një kohëzgjatje  dy vjecare  për një total prej 120 ECTS / CFU dhe ndahet në  dy semestra.

Diploma në  Master-in  e Shkencave:  "Shkencat Rehabilituese të Profesioneve Shëndetësore"është  juridikisht e vlefshme për të hyrë në ciklin e tretë të studimeve (PhD, PhD).

Provimi përfundimtar

Provimi përfundimtar për marrjen e titullit të Diplomës  konsiston  në përpunimin dhe diskutimin  i një punimi me shkrim sipas një hulumtim (teorik dhe / ose të shoqëruar me  sondazhe dhe analiza në fushën e kërkimit ) lidhur me një temë në lidhje me lëndët kurrikulare. Kjo punë duhet të ketë karakter origjinal nga i cili zbulohet kontributi personal i të diplomuarit. Zgjedhja duhet të jetë midis lëndëve kurrikulare të përfshira në  programin  e  masterit. Kërkesa e temës duhet të bëhet nga studenti të paktën 6 muaj para fillimit të seancës së provimit të diplomimit. Përbërja e trupit kolegjial ​​dhe kriteret e vlerësimit për provimin përfundimtar janë të përcaktuara  nga Rregullorja Didaktike  e Universitetit dhe Fakultetit. Provimi përfundimtar ka 6 kredite.

Plane Studimi