Kerkime Shkencore

Ne ditët tona shkaktari i tuberkulozit, Mycobacterium tuberculosis, infekton përafërsisht dy miliard njerëz. Kjo është një nga sëmundjet më të rrezikshme që mund të shkaktohet nga një bakter patogjen dhe rrezikshmëria shtohet edhe si rrjedhojë e një terapie shumë të vështirë dhe lindjes së resistencës ndaj antibiotikëve, sikurse dhe raportohet kohët e fundit.

Fatmirësisht ekzistojnë disa strategji potenciale të cilat mund të shfrytëzohen për të zbuluar e sintetizuar molekula më të mira dhe efektive kundër këtij patogjeni. Në rastin e M. tuberculosis biosinteza e pantotenatit, prekursor i nevojshëm per Co-A, kryhet përmes një rruge enzimatike që përfshin ketopantoat hidroksimetil transferazën (KPHMT), pantotenat sintetazën (PS), aspartat α-dekarboksilazën (ADC) dhe ketopantoat reduktazën (KPR) [1]. Kjo rrugë enzimatike mungon plotësisht tek njerëzit dhe ky fakt i bën këto enzima “target” potencial të terapisë antibakteriale. Në Departamentin e Teknologjive Kimiko-Farmaceutike dhe Biomolekulare dhe ne Departamentin per Vlersimin Kimiko Toksikologjik dhe Farmakologjik te Barnave ne perdorim teknika të kimisë “in silico” si Molecular Docking, Molecular Dynamics, MM-PBSA, dhe 3DQSAR me qëllim krijimin e një standardi (modeli) vlerësues të qëndrueshëm, i cili mund të shfrytëzohet për zbulimin e molekulave të reja nga banka të dhënash të krijuara nga ne, të cilat mund të përdoren si inhibitorë potencial te kësaj rruge enzimatike. Specifikisht kohet e fundit ne po fokusohemi mbi studimin e mekanizmit të inhibimit te pantotenat sintetazës (PS) ndërsa puna mbi enzimat e tjera është në vazhdim e sipër në laboratorin tonë.

 

[1] Webb ME, Smith AG, Abell C. Biosynthesis of pantothenate. Nat Prod Rep. 2004 Dec;21(6):695-721. Epub 2004 Oct 28. Review. PubMed PMID: 15565250.