Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave në Ekonomi dhe Menaxhim

Ekonomi dhe Menaxhim
Masteri Shkencor është një vazhdim i studimeve pas Bachelor-it; parashikon një zgjatje 2-vjeçare dhe marrjen e 120 krediteve formuese (ECTS). Qëllimi i Masterit Shkencor i nivelit të dytë është të mundësojë një specializim të njohurive dhe aftësive të fituara në Bachelor për formimin e menaxherëve dhe drejtuesve. I diplomuari në master, mund të futet në tregun e punës me një formim i një niveli të lartë. Master i nivelit të dytë, program perfeksionimi, program specializimi ose Doktoratë, janë programe formimi pas diplomimit, të hapura në UKZKM.

Lexo më shumë