Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave në Ekonomi dhe Menaxhim

Ekonomi dhe Menaxhim

  • Niveli i Studimit – Programi i Ciklit të Dytë
  • Fusha e Studimit – Shkenca të Menaxhimit
  • ETCS – 120 kredite
  • Kohëzgjatja e programit të studimit – 2 vite akademike
  • Forma e studimit – Me kohë të plotë
  • Gjuha e mësimdhënies – Italisht 

Lexo më shumë