Cikli i trete

Cikli i trete

Doktorata ne statistike

Objektivi kryesor i Programit të Doktoratës kërkimore ne Statistikë është përftimi i një përgatitjeje të thelluar në fushën e metodologjisë statistke për aplikime në kontekste dhe probleme të veçanta kërkimore. Veçanërisht, sektorët e interesit i referohen fushave të ndërmarrjes, sociale, ekonomike, informative, biologjike, mjedisore etj. Programi formativ i Doktoratës në Statistikë artikullohet në një fazë parapërgatitore qëllimi i së cilës është të unifikojë nivelin e përgatitjes së doktorantëve përmes frekuentimit të kurseve të avancuara të statistikës metodologjike dhe të aplikuar si: Llogaritje e probabilitetit, Inferenca statistike dhe metodat lineare; Metoda statistike për financën, fushën e sigurimeve; Metoda statistike për administratën publike; Teknikat e kampionimit dhe sondazhet demoskopike; Marketing strategjik dhe operativ; Metoda statistike për marketing. Pjesëmarrja në kurse varet nga një programim i personalizuar i diskutuar me Këshillin e Profesorëve.

Lexo më shumë