Bachelor

INXHINIERI NDËRTIMI DHE MJEDISI

Programi i studimit ka si objektiv të përgatisë të diplomuar me njohuri të plota mbi karakteristikat tipologjike, funksionale, strukturore e teknologjike të një strukture ndërtimi, në raport me kontekstin fiziko-ambiental, socio-ekonomik e prodhues. Studenti mëson teknikat për të analizuar karakteristikat e materialeve përbërëse, fazat dhe teknikat historike të ndërtimit dhe regjimin statik të strukturës.

Informacion mbi programin e studimit

Programi i studimit në Inxhinieri Ndërtimi dhe Mjedisi ka një kohëzgjatje prej 3 vitesh akademike, që ndahen në 6 semestra studimi dhe që parashikojnë marrjen e 180 krediteve universitare (ECTS). Mësimdhënia zhvillohet kryesisht në italisht nga profesorë italianë. Provimi i formimit përfundimtar zhvillohet me mbrojtjen e një teme diplome.

Profili Profesional 

I diplomuari në Inxhinieri Ndërtimi dhe Mjedisi është në gjendje të vazhdojë studimet e mëtejshme (master shkencor ose profesional) ose mund të konkurojë në tregun e punës. I diplomuari është një figurë profesionale në gjendje të planifikojë, projektojë dhe të menaxhojë operacionet ndërtimore, strukturat civile, veprat infrastrukturale e të mbrojtjes së terrenit, duke përfshirë veprat publike e të bashkëpunojë në menaxhimin e punimeve gjatë fazës së kolaudimit.

PLANI STUDIMIT